Soundservice

Parduotuvė

Prekių pristatymas ir grąžinimas

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

Pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje  https:/soundservice.lt taisyklės. 

Prašome perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprantate, nes perkant mūsų elektroninėje parduotuvėje ir prieš užbaigiant pirkimo užsakymą, Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas nebus galimas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://soundservice.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB SOUND SERVICE, juridinio asmens kodas 300970766, buveinės adresas: P. Lukšio g. 18, Vilnius, Lietuva (toliau – Pardavėjas), tel. +370 676 42681, el. paštas soundservice@soundservice.lt

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.4. Užsiregistruodamas elektroninės parduotuvės svetainėje arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje  taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą (prekių krepšelį), nurodęs pristatymo būdą ir adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško prievolių pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo nupirktos prekės gavimo dienos.

3.3. Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Pirkėjo nurodymus, pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas prekes Pardavėjui. Taip pat, Pirkėjas neturi teisės grąžinti prekių, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.

3.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.2. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją dėl svarbių priežasčių (pvz. jeigu Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui). 

5.3. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją Pirkėjui.

6.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo pasirinktu būdu.

6.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. 

7. Prekių kaina

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Pardavėjas savo nuožiūra gali keisti visas elektroninėje parduotuvėje nurodytas kainas. 

7.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

7.3. Po to, kai Pardavėjas patvirtina užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ar elektroniniu paštu soundervice@soundservice.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7.4. Pristatymo mokesčiai, jeigu taikomi, į elektroninėje parduotuvėje nurodytas prekių kainas neįskaičiuoti.

7.5. Pirkėjas sumoka užsakytų prekių kainą Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo būdu Pirkimo užsakymo pateikimo momentu.

8. Prekių užsakymas ir pristatymas

8.1. Prekės užsakomos, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą (prekių krepšelį), nurodęs pristatymo adresą ir būdą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Užsakyti”. Užsakymas pradedamas vykdyti kai Pardavėjas gauna Pirkėjo atliktą apmokėjimą už prekes. Informaciją apie pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas mato iš  pasikeitusios užsakymo būsenos Pirkėjo paskyroje, taip pat Pirkėjas apie tai gali būti informuojamas el. paštu.

8.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų Lietuvoje. 

8.3. Priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo Prekės pristatomos Pirkėjui po  užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo už prekę dienos per prekės aprašyme nurodytą laikotarpį.

8.4.  Nemokamas Prekių pristatymo būdas į UAB SOUND SERVICE parduotuvę. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka prekių atsiėmimo iš parduotuvės būdą:

8.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją (Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitu šalių aptartu būdu), kad prekes galima atsiimti.

8.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir UAB SOUND SERVICE darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.5. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka mokamą prekių pristatymo į namus paslaugą:

8.5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.5.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.5.3. Prekes pristato kurjeris.

8.5.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai. Užnešimo/įnešimo į pastatą paslaugos sąlygos ir kainos Pirkėjui pateikiamos formuojant užsakymą.

8.6. Pristatymas už Lietuvos ribų negarantuojamas, tačiau gali būti atliktas priklausomai nuo galimybių pristatyti prekes į atitinkamą vietą. Jeigu Pirkimo užsakymo pateikimo metu pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu negalimas, Pirkėjas turėtų susisiekti su Pardavėju telefono numeriu +370 600 47347 ar elektroninio pašto adresu soundservice@soundservice.lt ir aptarti galimybę pristatyti prekes norimu adresu arba optimaliausią būdą pristatyti prekes Pirkėjo pasirinktu adresu.

8.7. Apie bet kokį iš anksto užsakytų prekių pristatymo vėlavimą Pirkėjui bus pranešta iš anksto.

8.8.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.9. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo atsargiai atidaryti gautą pakuotę, kad nepadarytų žalos prekėms ir nesugadintų pakuotės, jei nuspręstų pasinaudoti prekių grąžinimo teise aprašyta šių taisyklių 9 skyriuje.

8.10. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo Parduotuvėje atveju – su parduotuvės darbuotoju patikrinti siuntos ir prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (išoriškai pažeista, suglamžyta, šlapia), prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo Parduotuvėje atveju – Pardavėjui surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.11. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.12.    Jei remiantis Taisyklių 8.4 punktu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar kurjeriui jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai (ar kurjeris) susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. 

8.13. Pirkimo užsakymu užsakytų prekių pristatymo mokestis Lietuvoje nurodomas Pirkimo užsakymo sukūrimo metu, o jo dydis priklauso nuo prieš užbaigiant Pirkimo užsakymą pasirinkto pristatymo būdo ir pristatymo vietos.

8.14. Nemokamas pristatymas taikomas visoms prekėms įsigytoms elektroninėje parduotuvėje ir atsiimant jas iš parduotuvės adresu P. Lukšio g. 18, Vilnius.

9. Atsisakymas nuo sutarties ir prekių grąžinimas

9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato Pirkėjo teisę atsisakyti nuotolinės sutarties, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo grąžinti prekes Pardavėjui. 

Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

 9.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – UAB SOUND SERVICE, juridinio asmens kodas 300970766, raštu pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku siunčiamu el. adresu soundservice@soundservice.lt  

9.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti Į UAB SOUND SERVICE adresu P. Lukšio g. 18, Vilnius Lietuva, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). 

Už daikto sukomplektavimą, supakavimą ir grąžinimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. 

Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

9.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą.

9.6. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

Prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjo patirtos dėl to, kad Pirkėjas pasirinko mokamą, t.y. brangesnį Pardavėjo siūlomą pristatymo būdą ir Prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

9.7. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas mokėjimą už prekę, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. 

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės prekės savybės nurodomos prie prekės.

10.2. Elektroninėje parduotuvėje prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų. Pirkėjas supranta, kad prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų.

 10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose elektroninėje parduotuvėje bei detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11. Atsakomybė

11.1. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. Rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas ar žaidimus.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis https://soundservice.lt galima elektroninės parduotuvės svetainėje nurodytais kontaktais.

 13.2. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu būdu.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.3. Pirkėjas savo prašymus, pretenzijas dėl elektroninėje parduotuvėje https://soundservice.lt įsigytų prekių gali pateikti Pardavėjui el. pašto adresu soundservice@soundservice.lt arba paštu adresu P. Lukšio g. 18, Vilnius, Lietuva.

14.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl https://soundservice.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo, Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).

 

Taisyklės galioja nuo 2024 m. vasario mėn. 22 d.

KONTAKTAI

Adresas

P.Lukšio g. 18, LT-08222, Vilnius

Tel. numeris

El. paštas

Darbo laikas

I-V 10:00 – 18:00

NEMOKAMAS PRISTATYMAS LIETUVOJE UŽSAKIUS VIRŠ 99 EUR

PREKIŲ PRISTATYMAS LIETUVOJE PER 2 - 3 D.D.

MOKĖKITE GRYNAIS, KAI GAUSITE PREKES

SAUGUS PREKIŲ PIRKIMAS

TIK ORIGINALIOS PREKĖS

KONSULTACIJA

Palikite savo kontaktus trumpai konsultacijai gauti